Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Ἔξαρχε κ. Ἀθανάσιε Μαρτίνε,

 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἑορτάζουσα κατὰ τὴν πάμφωτον ταύτην Κυριακὴν τὴς Σαμαρείτιδος ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξῃ «θανάτου νέκρωσιν, ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», σᾶς κατέταξε καὶ σᾶς ὑποδέχεται ἀγαλλομένη, εἰς τὴν χορείαν τῶν ὀφφικιαλίων αὐτῆς. Ἐπελέγητε, Ἐντιμολογιώτατε, κατ’ ἰδίαν Ἡμῶν πατριαρχικὴν προαίρεσιν καὶ φιλοτιμίαν καὶ ἐχειροθετήθητε ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐν Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατραρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Συμμαρτυρεῖ καὶ συναγάλλεται ὁ παλαιότερος τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐντιμολογιώτατος Μέγας Ἱερομνήμων κ. Ἀριστείδης Πανώτης. Σᾶς ὑποδέχονται ἐγκαρδίως καὶ σᾶς συγχαίρουν οἱ ἱερώτατοι Μητροπολῖται καὶ συλλειτουργοί, τὰ μέλη τῆς καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καὶ ὁ ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν Πόλεων φιλόχριστος λαός τοῦ Θεοῦ. Φυλάσσομεν πᾶντες οἱ ἐν Φαναρίῳ ἀκοίμητοι φρουροὶ τὴν εὐλογημένην γῆν τῶν Πατέρων, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ Γένους, ὑφηλὰ ἰδανικά, νοήματα βαθέα καὶ ἀληθείας αἰωνίους.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι ὕπατος θεσμὸς τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους, ὁποῖος καὶ σήμερον συνεχίζει νὰ δίδει τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, ἐν ἀκλονήτῳ πιστότητι πρὸς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου.

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἄρχων εἶσθε, Ἐντιμολογιώτατε. Κατέχετε, ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἕν ἀρχοντικὸν ὀφφίκιον, ἀναφερόμενον εἰς ἕν ὑψηλὸν καὶ λίαν ὑπεύθυνον ἀξίωμα τόσον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅσον καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Ἔξαρχος, ὡς κρατικὸς ἀξιωματοῦχος, ἦτο πρόσωπον ἀπολύτου έμπιστοσύνης τοῦ αὐτοκράτορος καὶ ἐκαλεῖτο νὰ χειρίζηται σοβαρὰ κρατικὰ θέματα. Ἐπρόκειτο περὶ ἀνωτάτου κρατικοῦ λειτουργοῦ μὲ εὐρείας ἁρμοδιότητας καὶ μεγάλην πολιτικὴν καὶ στρατιωτικὴν ἐξουσίαν.

Καὶ ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, ἀνήκετε πλέον εἰς τοὺς συνεργάτας τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος. Γνωρίζομεν καὶ ἐκτιμῶμεν τὴν μέχρι σήμερον πολυσχιδῆ προσφοράν σας εἰς τὸ Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἔχετε ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐκκλησιαστικὴν συνείδησιν, εὐγένειαν καὶ εὐσέβειαν. Κατάγεσθε ἀπὸ τὴν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Γορτυνίας, τὴν εὐλογημένη πατρίδα μαρτύρων καὶ μεγάλων εὐρεγετῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀνθρώπων ὡς ἡ ὑμετέρα Εντιμολογιότης, φιλοθέων και φιλανθρώπων, πιστῶν εἰς τὰς Παραδόσεις, μὲ ἔνθεον πολιτισμόν, μὲ δύναμη ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ σύγχρονο πνεῦμα.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δίδει συνεχῶς καὶ εὐθαρσῶς τὴν θεοτερπῆ μαρτυρίαν του ἐνώπιον τῶν μεγάλων προκλήσεων τῶν καιρῶν, ανθρωπολογικῶν, ἠθικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν, οἰκολογικῶν, ἐπιστημονικῶν, πολιτισμικῶν. Εἰς τὸ πολυδιάστατον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καλοῦνται νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ συμβάλουν καὶ οἱ Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ὁ κάθεὶς κατὰ τὰ χαρίσματά του. Τιμῶμεν τοὺς ὀφφικιαλίους, παρακολουθούμεν μετ’ ἰδιαιτέρας στοργῆς τὸν «καλὸν ἀγώνα» των, συνεργαζόμεθα καὶ τοὺς ἐμπιστευόμεθα λίαν ὑπευθύνους ἀποστολάς. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι καὶ ὑμεῖς, Ἄρχων, θὰ ἀναδειχθῆτε ἄξιος τῆς κλήσεως τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Πατριάρχου Σας. Ἡ τιμὴ εἶναι ἀναγνώρισις γενομένης προσφορᾶς καὶ συγχρόνως ἐνδυνάμωσις πρὸς ἐπιτέλεσιν νέων ἔργων διακονίας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, καταστέφοντες κατὰ τὴν ἱερὰν καὶ χαρμόσυνον ταύτην στιγμήν, τὴν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα διὰ τῆς πατρικῆς καὶ πατριαρχικῆς Ἡμῶν εὐλογίας, καλωσορίζομεν εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου τὴν ἐρίτιμον σύζυγον ὑμῶν Μαρίναν καὶ ὅλην τὴν ἀξιότιμον συνοδείαν σας, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ πάντας ὑμᾶς τὴν ἄφθονον χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἀναστάντος ἐκ τάφου καὶ συναναστήσαντος «παγγενῆ τὸν Ἀδάμ» Χριστοῦ.

 

Καὶ πάλιν: Ἄξιος!

επιστροφή