Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ

Ἀπό τῆς 23ης μέχρι καί τῆς 26ης Μαΐου (2018) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ρώμην, ὅπου εἶχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μέ τήν Α. Α. τόν Πάπαν, παραθέσαντα γεῦμα πρός τιμήν Του. 

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν Ρώμῃ ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τήν Βυζαντινήν Βασιλικήν τῶν 12 Ἀποστόλων τά ἱερά λείψανα τῶν Ἀποστόλων Φιλίππου καί Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου καί ὡμίλησε πρός τήν ἀδελφότητα αὐτῆς καί τούς συγκεντρωθέντας πιστούς, τήν πρωΐαν δέ τῆς 26ης ἔδωκεν ἐκτενῆ διάλεξιν, ἀγγλιστί, κατά τήν κατακλεῖδα τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου «Νέαι πολιτικαί καί τρόποι ζωῆς εἰς τήν ψηφιακήν ἐποχήν». Τό θέμα τῆς Πατριαρχικῆς ὁμιλίας ἦτο «Μία κοινή χριστιανική ἀτζέντα διά τό κοινόν ἀγαθόν». 

Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε δεῖπνα παρατεθέντα πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τῶν Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλίᾳ Ἐξοχ. κ. Ἀναστασίας Ἀθανασίου καί παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Κουγιοῦ, ὡς καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Gerardο Bugallo Ottone. Εἰς τό τελευταῖον, μέ τιμώμενον πρόσωπον τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, Ὅστις καί ὡμίλησε καταλλήλως, παρεκάθησαν καί ἅπαντα τά πολυάριθμα μέλη τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mehmet Paçacı, Καθηγητήν.

http://fanarion.blogspot.ch/2018/05/blog-post_91.html

επιστροφή