Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δ.Σ.

Καλοῦνται:

 

α. τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,

β. τὰ μέλη τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ

γ. ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς παρελθούσης Α’ Γενικῆς Συνελεύσεως (05.10.2018)

 

τοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ μὲ διακριτικὸ τίτλο «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» σὲ τακτικὴ συνεδρία, στὸ Ξενοδοχεῖο Electra Metropolis, Μητροπόλεως 15, Τ.Κ. 10557 Ἀθῆναι, τὴν Τετάρτη, 23η Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥρα 17:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

α. Ἐπικύρωσις πρακτικῶν.

β. Προγραμματισμὸς δραστηριοτήτων τῆς Ἀδελφότητος γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2019.

γ. Ἐκπροσώπισις τῆς Ἀδελφότητος εἰς Φανάριον κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

δ. Ἔκθεσις οἰκονομικῶν θεμάτων.

ε. Ὑπογραφὴ ἐγγράφων Σωματείου γιὰ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς.

στ. Διαφορα θέματα, ανακοινώσεις – προτάσεις.

 

Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμή

 

Ὁ Πρόεδρος

Γεράσιμος Φωκᾶς

Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους

 

επιστροφή