Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου

Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου

Την Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2017, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μίλησε στο Ίδρυμα Konrad Adenauer, με θέμα «Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου».

Σας παραθέτουμε το κείμενο της ομιλίας του Παναγιωτάτου στο γερμανικό του πρωτότυπο. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε «περισσότερα».

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία του Πατριάρχου μας σε βίντεο, επιλέξτε τον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=YtT6cL0TurM

περισσότερα

Επίτιμος Διδάκτωρ της Τυβίγγης ο Παναγιώτατος

Επίτιμος Διδάκτωρ της Τυβίγγης ο Παναγιώτατος

Την Τρίτη, 30η Μαίου 2017, η Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του φημισμένου εν Γερμανία Πανεπιστημίου της Τυβίγγης αναγόρευσε εις Επίτιμο Διδάκτορά του την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Σας παραθέτουμε τον ευχαριστήριο χαιρετισμό του Παναγιωτάτου στην εν λόγω τελετή αναγορεύσεως, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Εσείς απλώς επιλέξτε «περισσότερα»!

περισσότερα

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Εντιμ. κ. Σούλη εἰς Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Εντιμ. κ. Σούλη εἰς Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Σας παραθέτουμε την Προσφώνηση του Παναγιωτάτου προς τον Εντιμ. κ. Σούλη κατά την αναγόρευσή του εις Άρχοντα Πρωτονοτάριο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κατά τα Θυρανοίξια του Κουτλουμουσιανού Μετοχίου των Ταξιαρχών στην Ίμβρο την Τρίτη 16 Μαίου, όπου έζησε και δίδαξε ο λόγιος ιερομόναχος Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος.

Μπορείτε να τη διαβάσετε επιλέγοντας την ένδειξη «περισσότερα»:

περισσότερα

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Ἔξαρχε κ. Ἀθανάσιε Μαρτίνε,

 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἑορτάζουσα κατὰ τὴν πάμφωτον ταύτην Κυριακὴν τὴς Σαμαρείτιδος ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξῃ «θανάτου νέκρωσιν, ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», σᾶς κατέταξε καὶ σᾶς ὑποδέχεται ἀγαλλομένη, εἰς τὴν χορείαν τῶν ὀφφικιαλίων αὐτῆς. Ἐπελέγητε, Ἐντιμολογιώτατε, κατ’ ἰδίαν Ἡμῶν πατριαρχικὴν προαίρεσιν καὶ φιλοτιμίαν καὶ ἐχειροθετήθητε ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐν Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατραρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Συμμαρτυρεῖ καὶ συναγάλλεται ὁ παλαιότερος τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐντιμολογιώτατος Μέγας Ἱερομνήμων κ. Ἀριστείδης Πανώτης. Σᾶς ὑποδέχονται ἐγκαρδίως καὶ σᾶς συγχαίρουν οἱ ἱερώτατοι Μητροπολῖται καὶ συλλειτουργοί, τὰ μέλη τῆς καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καὶ ὁ ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν Πόλεων φιλόχριστος λαός τοῦ Θεοῦ. Φυλάσσομεν πᾶντες οἱ ἐν Φαναρίῳ ἀκοίμητοι φρουροὶ τὴν εὐλογημένην γῆν τῶν Πατέρων, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ Γένους, ὑφηλὰ ἰδανικά, νοήματα βαθέα καὶ ἀληθείας αἰωνίους.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι ὕπατος θεσμὸς τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους, ὁποῖος καὶ σήμερον συνεχίζει νὰ δίδει τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, ἐν ἀκλονήτῳ πιστότητι πρὸς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου.

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἄρχων εἶσθε, Ἐντιμολογιώτατε. Κατέχετε, ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἕν ἀρχοντικὸν ὀφφίκιον, ἀναφερόμενον εἰς ἕν ὑψηλὸν καὶ λίαν ὑπεύθυνον ἀξίωμα τόσον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅσον καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Ἔξαρχος, ὡς κρατικὸς ἀξιωματοῦχος, ἦτο πρόσωπον ἀπολύτου έμπιστοσύνης τοῦ αὐτοκράτορος καὶ ἐκαλεῖτο νὰ χειρίζηται σοβαρὰ κρατικὰ θέματα. Ἐπρόκειτο περὶ ἀνωτάτου κρατικοῦ λειτουργοῦ μὲ εὐρείας ἁρμοδιότητας καὶ μεγάλην πολιτικὴν καὶ στρατιωτικὴν ἐξουσίαν.

Καὶ ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, ἀνήκετε πλέον εἰς τοὺς συνεργάτας τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος. Γνωρίζομεν καὶ ἐκτιμῶμεν τὴν μέχρι σήμερον πολυσχιδῆ προσφοράν σας εἰς τὸ Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἔχετε ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐκκλησιαστικὴν συνείδησιν, εὐγένειαν καὶ εὐσέβειαν. Κατάγεσθε ἀπὸ τὴν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Γορτυνίας, τὴν εὐλογημένη πατρίδα μαρτύρων καὶ μεγάλων εὐρεγετῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀνθρώπων ὡς ἡ ὑμετέρα Εντιμολογιότης, φιλοθέων και φιλανθρώπων, πιστῶν εἰς τὰς Παραδόσεις, μὲ ἔνθεον πολιτισμόν, μὲ δύναμη ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ σύγχρονο πνεῦμα.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δίδει συνεχῶς καὶ εὐθαρσῶς τὴν θεοτερπῆ μαρτυρίαν του ἐνώπιον τῶν μεγάλων προκλήσεων τῶν καιρῶν, ανθρωπολογικῶν, ἠθικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν, οἰκολογικῶν, ἐπιστημονικῶν, πολιτισμικῶν. Εἰς τὸ πολυδιάστατον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καλοῦνται νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ συμβάλουν καὶ οἱ Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ὁ κάθεὶς κατὰ τὰ χαρίσματά του. Τιμῶμεν τοὺς ὀφφικιαλίους, παρακολουθούμεν μετ’ ἰδιαιτέρας στοργῆς τὸν «καλὸν ἀγώνα» των, συνεργαζόμεθα καὶ τοὺς ἐμπιστευόμεθα λίαν ὑπευθύνους ἀποστολάς. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι καὶ ὑμεῖς, Ἄρχων, θὰ ἀναδειχθῆτε ἄξιος τῆς κλήσεως τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Πατριάρχου Σας. Ἡ τιμὴ εἶναι ἀναγνώρισις γενομένης προσφορᾶς καὶ συγχρόνως ἐνδυνάμωσις πρὸς ἐπιτέλεσιν νέων ἔργων διακονίας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, καταστέφοντες κατὰ τὴν ἱερὰν καὶ χαρμόσυνον ταύτην στιγμήν, τὴν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα διὰ τῆς πατρικῆς καὶ πατριαρχικῆς Ἡμῶν εὐλογίας, καλωσορίζομεν εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου τὴν ἐρίτιμον σύζυγον ὑμῶν Μαρίναν καὶ ὅλην τὴν ἀξιότιμον συνοδείαν σας, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ πάντας ὑμᾶς τὴν ἄφθονον χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἀναστάντος ἐκ τάφου καὶ συναναστήσαντος «παγγενῆ τὸν Ἀδάμ» Χριστοῦ.

 

Καὶ πάλιν: Ἄξιος!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Δημιουργικό Εργαστήρι της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Δημιουργικό Εργαστήρι της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου

Ανήμερα της επετείου της ενθρονίσεώς του, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη το Δημιουργικό Εργαστήρι της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου. Σας παραθέτουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

περισσότερα

Message by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the UNFCCC COP22 Session

Message by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the UNFCCC COP22 Session
The 22nd session of the United Nations conference of the parties on climate change is, in some ways, an occasion for celebration that the world’s nations responded to the urgent call in Paris that we collaboratively address and confidently agree on the urgent agenda that lies before us. 
Yet COP22 is, in many ways, also a painful reminder that 197 parties have today ratified a convention enforced after the Rio Earth Summit of 1992. Since that time, a series of protocols and agreements have resulted in numerous negotiations and decisions over twenty-two international sessions of UN conventions. In some ways, then, we have come a long way. Yet, in many ways, we have made little progress. We certainly have not held our nations accountable to resolutions reached or for violations incurred. 
For twenty-two years, then, the world’s leading authorities and politicians have fundamentally agreed on the problems of global climate change and have held endless consultations and high-level conversations on something that requires practical measures and tangible action. 
Twenty-two years, however, is an unacceptably long period to respond to the environmental crisis, especially when we are conscious of its intimate and inseparable connections to global poverty, migration and unrest. 
Twenty-two years, moreover, is an unjustifiably interminable period to tackle the expansion of fossil fuels, when scientists inform us we have less than two decades not simply to reduce but in fact to replace them with renewable energy. 
Twenty-two years is, indeed, disgracefully belated for governments apathetically to pursue the same politics, for corporations dishonestly to “greenwash” the same policies, and for individuals arrogantly to continue the same practices. 
After twenty-two years, it is finally time – and long overdue – for all of us to discern the human faces impacted by our ecological sins. It is not just a matter of who is culpable or who should compensate. It is not simply a question of whether or why we should change. And it is certainly not a problem of how some can continue to profit or how we can least change. 
It is human beings – all of us, but especially the “least” and most vulnerable or marginalized among us – that are inequitably affected and irreversibly impacted. How, then, can any nation justify the suffering of its people? How can any industry defend the exploitation of its consumer? Unless we all perceive in our attitudes and actions, as in our deliberations and decisions, the faces of our own children – in the present and in future generations – then we shall continue to prolong and procrastinate the development of any solution; and we shall persist in obstructing or restricting any implementation. 
What price are we prepared to pay for profit? Or how many lives are we willing to sacrifice for material or financial gain? And at what cost would we forfeit or forestall the survival of God’s creation? It is our humble, yet bold prayer that all parties at the COP22 will recognize and respond to the high stakes involved in climate change. One way would be to implement the COP21 agreement of Paris without further delay. 
At the Ecumenical Patriarchate, on November 3, 2016 
✠ Bartholomew 
Archbishop of Constantinople-New Rome 
and Ecumenical Patriarch
περισσότερα
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή