Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κοιμητηρίου Σισλῆ

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κοιμητηρίου Σισλῆ

22α Ὀκτωβρίου 2017

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Τρανουπόλεως κ. Γερμανέ,

Ἐντιμότατε κ. Γεώργιε Παπαλιάρη, Πρόεδρε τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου,

Τιμιώτατοι ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξει τελοῦμεν σήμερον τὰ θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦς Σωτῆρος Κοιμητηρίου Σισλῆ. Συμπροσεύχονται μεθ’ ἡμῶν αἱ ψυχαὶ τῶν 90.000 περίπου προαπελθόντων ἀδελφῶν ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν εἰς τὴν εὐλογημένην πατρῴαν γῆν, προσέφεραν εἰς τὸ Γένος ἕκαστος κατὰ τὸ χάρισμα αὐτοῦ καὶ ἀναπαύονται εἰς τὸ κοιμητήριον τοῦτο, ἀναμένοντες τὴν ἔνδοξον δευτέραν τοῦ Κυρίου Παρουσίαν καὶ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν.

Ἡ ἱστορία τοῦ Κοιμητηρίου Σισλῆ ἀρχίζει τὸ ἔτος 1865, ὅτε διὰ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ φιρμανίου τῆς 14ης Ἰουλίου ἀπηγορεύθη λόγῳ τῆς ἐπιδημίας χολέρας, ἡ ὁποία ἐμάστιζεν τὴν Πόλιν, καὶ πρὸς προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας, ὁ ἐνταφιασμὸς τῶν χριστιανῶν ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῶν ναῶν καὶ παρεχωρήθη ἔκτασις 66.124 πηχέων ἐν Σισλῆ διὰ τὴν ταφὴν τῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι διέμενον ἐν τῷ ἔκτῳ τμήματι τῆς Δημαρχίας τῆς Πόλεως, δηλαδὴ ἐν τῇ περιοχῇ Πέραν καὶ Γαλατᾶ.

Ὁ περικαλλὴς Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀνηγέρθη κατὰ τὸ ἔτος 1888, ἐπὶ Πατριαρχίας Διονυσίου Ε’, δαπάναις τῶν μεγάλων εὐργετῶν Δημητρίου, Ἰωάννου καὶ Παύλου Στεφάνοβικ Σκυλίτση, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν εὐσεβῶν γονέων αὐτῶν Ζαννῆ καὶ Ἑλένης, οἱ ὁποῖοι ἀνεπαύοντο ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τούτῳ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ σπουδαῖον μνημεῖον ἀρχιτεκτονικῆς καὶ καλλιτεχνίας, ἐτελέσθησαν τὴν 21ην Μαΐου 1889 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Νικαίας Σωφρονίου. Εἰς τὸ πατριαρχικὸν σιγίλλιον τῆς 9ης Ἰουλίου 1889 καὶ εἰς ἀπάντησιν τῆς αἰτήσεως τοῦ Παύλου Στεφάνοβικ Σκυλίτζη καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ὑποβληθέντων σχετικῶς ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς Ἐφορίας Σταυροδρομίου, θεσπίζεται, ὅπως «ὁ ἐπ’ ὀνόματι τῆς Θείας τοῦ Σωτῆρος Μεταμορφώσεως ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ ἐν Σισλῇ Νεκροταφείου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος κείμενος Ἱ. Ναός… διατελῇ ἰδιοκτησία διηνεκὴς καὶ ἀναπολλοτρίωτος τῆς ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Εκκλησίας τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὡς παρεκκλήσιον αὐτῆς, ὑπαγόμενον εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Κεντρικῆς αὐτῆς Ἐφορίας».

Ἡ ἑκατονπεντηκονταετὴς ἱστορία τοῦ Κοιμητηρίου Σισλῆ ἀντικατοπτρίζει τὴν κοινωνικήν, τὴν πολιστιστικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν πνευματικὴν ταυτότητα τῆς μεγάλης ρωμαίικης κοινότητος τοῦ Πέραν, ἀποτελεῖ δὲ δεῖγμα τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς καλαισθησίας τῆς Ρωμηοσύνης εἰς τὴν περίοδον ἀκμῆς της. Εἶναι ἕν ὑπαίθριον μουσεῖον ἀρχιτεκτονικῆς καὶ γλυπτικῆς, μὲ ἀριστοτεχνικοὺς τάφους καὶ ἄλλα ἐξαίρετα μνημεῖα, ἀνεξάντλητος πηγὴ καὶ μαρτυρία διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ Γένους, καθρέπτης τῶν μεγαλείων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἁρμόζει «διηγῶντας τα νὰ μὴν κλαῖς», ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς προκάτοχός ἡμῶν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. Τὰ ὑψηλά, τὰ ἀληθινά, τὰ δίκαια, τὰ εὐγενῆ δὲν ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως, εἶναι ὑπέρχρονα καὶ αἰώνια.

Μετὰ τὴν τραγικὴν ἐκείνην νύκτα τῶν Σεπτεμβριανῶν, τὰς φοβερὰς καταστροφάς, τὴν λεηλασίαν καὶ τὴν ἱεροσυλίαν, τὴν πυρπόλησιν τοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως, οἱ Ρωμιοὶ τῆς Πόλεως ἠγωνίσθησαν σθεναρῶς διὰ τὴν ἀποκατάστασιν, κατὰ τὸ δυνατόν, τῶν ζημιῶν, ὥστε τὸ μνημειῶδες κοιμητήριον Σισλῇ νὰ θυμίζῃ ἐκ νέου ὅτι ἡ Πόλις τῶν Πόλεων εἶναι χῶρος εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν.

Τιμῶμεν σήμερον ὅχι μόνον τὴν μνήμην τῶν μεγάλων εὐεργετῶν τῆς οἰκογενείας Στεφάνοβικ Σκυλίτση καὶ τῶν ἄλλων εὐγενῶν χορηγῶν καὶ τῶν συντελεστῶν τῆς συντηρήσεως τοῦ Κοιμητηρίου Σισλῆ κατὰ τὴν μακρὰν ἱστορίαν του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνεκτίμητον προσφορὰν τοῦ νῦν ἀρχιερατικῶς προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Τρανουπόλεως Γερμανοῦ καὶ τῆς ἐντίμου καὶ δραστηρίου Ἐφοροεπιτροπῆς Σταυροδρομίου δι’ ὅσα ἐκοπίασαν καὶ κατώρθωσαν. Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν πρὸς τὸν Ἐντιμότατον Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς κ. Γεώργιον Παπαλιάρην διὰ τὴν ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ διὰ τὴν ὑπευθυνότητα καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα, μὲ τὰς ὁποίας ἀσκεῖ τὸ πολυεύθυνον ἔργον του. Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης τὸν Ἐντιμολογιώτατον Καθηγητὴν κ. Νικόλαον Καλογερᾶν καὶ τοὺς συνεργάτας αὐτοῦ διὰ τὴν συμβολήν των εἰς τὴν ἀνακαίνισιν τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα πεφιλημένα,

Ἡ Θεία Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτελέσαμεν σήμερον, ὅπως καὶ κάθε εὐχαριστιακὴ σύναξις, εἶναι βίωσις καὶ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἰδικῆς μας ἀναστάσεως. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ἡ Εὐχαριστιακὴ Λειτουργία εἶναι πάντοτε πανηγυρική, πλήρης φωτός, εἶναι ἔκρηξις χαρᾶς καὶ ἐκφράζει τὴν δόξαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀνάστασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις καὶ ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ πνευματικὸς πολιτισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Θεία Λειτουργία ὑπενθύμισε σήμερον εἰς πάντας ἡμᾶς ὅτι τὰ κοιμητήριά μας δὲν εἶναι τὸ βασίλειον τοῦ θανάτου, ἀλλὰ ἀναφορὰ εἰς τὴν ἄληκτον ζωὴν τῶν Ἐσχάτων, μαρτυρία τῆς νίκης τῆς Ἐλπίδος ἐπὶ τοῦ φόβου, τοῦ Φωτὸς ἐπὶ τοῦ σκότους, τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, κατὰ τὸ πασχάλιον χρυσοστομικὸν: «Ἐσκύλευσεν τὸν ᾋδην ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ᾋδην… Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστὸς καὶ σὺ καταβέβλησαι… Ἀνέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ μνήματι… Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

περισσότερα

Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου 2017

Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου 2017

Ἀριθμ. Πρωτ. 702

 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥἈδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χάριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»1 συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»2, ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, Ὁποῖος ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί μας «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»3.

Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ ἀποφάσει, καθιέρωσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ τῆς ὅλης δημιουργίας». σχετικὴ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε σύμπαντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριστηρίους δεήσεις πρὸς τὸν Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»4 καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.

Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Ἀνεδείξαμεν τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-νοίας καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἐβεβαιώθη, ὅτι ἐκμετάλλευσις καὶ καταστροφὴ τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...»5, ὅτι ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του, καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύουσα τὴν εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, ὡς ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονισμοῦ. Ὄντως, σεβασμὸς τῆς δημιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.

Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν. Εἶναι προφανὲς ὅτι προϊοῦσα ἀλλοίωσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν ἑνὸς συγκεκριμένου προτύπου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. οἰκονομικὴ δραστηριότης, ὁποία δὲν σέβεται τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία. ἄκρατος οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ὁποία, παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της, συνοδεύεται ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ τὰς ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ περιβάλλον. Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ σαφῶς κατωνόμασε τοὺς κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», τῆς αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ προέτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»6 καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ συγχρόνου οἰκολογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως»7. Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν, πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατείας»8, ἔναντι τῆς «ἀπληστίας»9, τῆς «θεοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς στάσεως»10. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ᾿ ἐμφάσεως καὶ εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τραγικὰς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος»11.

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλλοντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή. Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μας, τότε ἡ στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου, ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναποφεύκτως κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν δένδρον» ποιεῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς πονηρούς»12.

Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κεχαριτωμένην ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι.

Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμού του καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα, οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς τὴν διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνεργασίαν. Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρόσφορος χῶρος διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ καὶ κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ κοινωνικὴν εὐαισθητοποίησιν, καθὼς καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου.

Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ «καῦσιν καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως»13 καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων»14.

 

,βιζ’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

 

1. Ρωμ. η΄, 38

2. πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15

3. Ματθ. κη΄, 20

4. Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 1/9/1989

5. Γεν. α΄, 22

6. Ἐγκύκλιος, §15

7. ὅ. π., §15

8. Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, §10

9. ὅ. π., §10

10. Ἐγκύκλιος, §14

11. ὅ. π.

12. Ματθ. ζ’, 17

13. Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος, πα΄

14. Ἑβρ. ι’, 24

 

περισσότερα

Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου

Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου

Την Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2017, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μίλησε στο Ίδρυμα Konrad Adenauer, με θέμα «Ορθοδοξία και δικαιώματα του ανθρώπου».

Σας παραθέτουμε το κείμενο της ομιλίας του Παναγιωτάτου στο γερμανικό του πρωτότυπο. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε «περισσότερα».

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία του Πατριάρχου μας σε βίντεο, επιλέξτε τον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=YtT6cL0TurM

περισσότερα

Επίτιμος Διδάκτωρ της Τυβίγγης ο Παναγιώτατος

Επίτιμος Διδάκτωρ της Τυβίγγης ο Παναγιώτατος

Την Τρίτη, 30η Μαίου 2017, η Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του φημισμένου εν Γερμανία Πανεπιστημίου της Τυβίγγης αναγόρευσε εις Επίτιμο Διδάκτορά του την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Σας παραθέτουμε τον ευχαριστήριο χαιρετισμό του Παναγιωτάτου στην εν λόγω τελετή αναγορεύσεως, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Εσείς απλώς επιλέξτε «περισσότερα»!

περισσότερα

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Εντιμ. κ. Σούλη εἰς Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Εντιμ. κ. Σούλη εἰς Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Σας παραθέτουμε την Προσφώνηση του Παναγιωτάτου προς τον Εντιμ. κ. Σούλη κατά την αναγόρευσή του εις Άρχοντα Πρωτονοτάριο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κατά τα Θυρανοίξια του Κουτλουμουσιανού Μετοχίου των Ταξιαρχών στην Ίμβρο την Τρίτη 16 Μαίου, όπου έζησε και δίδαξε ο λόγιος ιερομόναχος Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος.

Μπορείτε να τη διαβάσετε επιλέγοντας την ένδειξη «περισσότερα»:

περισσότερα

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Προσφώνησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος κατὰ τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Ἔξαρχε κ. Ἀθανάσιε Μαρτίνε,

 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἑορτάζουσα κατὰ τὴν πάμφωτον ταύτην Κυριακὴν τὴς Σαμαρείτιδος ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξῃ «θανάτου νέκρωσιν, ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», σᾶς κατέταξε καὶ σᾶς ὑποδέχεται ἀγαλλομένη, εἰς τὴν χορείαν τῶν ὀφφικιαλίων αὐτῆς. Ἐπελέγητε, Ἐντιμολογιώτατε, κατ’ ἰδίαν Ἡμῶν πατριαρχικὴν προαίρεσιν καὶ φιλοτιμίαν καὶ ἐχειροθετήθητε ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐν Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατραρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», εἰς Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Συμμαρτυρεῖ καὶ συναγάλλεται ὁ παλαιότερος τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐντιμολογιώτατος Μέγας Ἱερομνήμων κ. Ἀριστείδης Πανώτης. Σᾶς ὑποδέχονται ἐγκαρδίως καὶ σᾶς συγχαίρουν οἱ ἱερώτατοι Μητροπολῖται καὶ συλλειτουργοί, τὰ μέλη τῆς καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καὶ ὁ ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν Πόλεων φιλόχριστος λαός τοῦ Θεοῦ. Φυλάσσομεν πᾶντες οἱ ἐν Φαναρίῳ ἀκοίμητοι φρουροὶ τὴν εὐλογημένην γῆν τῶν Πατέρων, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ Γένους, ὑφηλὰ ἰδανικά, νοήματα βαθέα καὶ ἀληθείας αἰωνίους.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι ὕπατος θεσμὸς τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους, ὁποῖος καὶ σήμερον συνεχίζει νὰ δίδει τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, ἐν ἀκλονήτῳ πιστότητι πρὸς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου.

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἄρχων εἶσθε, Ἐντιμολογιώτατε. Κατέχετε, ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἕν ἀρχοντικὸν ὀφφίκιον, ἀναφερόμενον εἰς ἕν ὑψηλὸν καὶ λίαν ὑπεύθυνον ἀξίωμα τόσον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅσον καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Ἔξαρχος, ὡς κρατικὸς ἀξιωματοῦχος, ἦτο πρόσωπον ἀπολύτου έμπιστοσύνης τοῦ αὐτοκράτορος καὶ ἐκαλεῖτο νὰ χειρίζηται σοβαρὰ κρατικὰ θέματα. Ἐπρόκειτο περὶ ἀνωτάτου κρατικοῦ λειτουργοῦ μὲ εὐρείας ἁρμοδιότητας καὶ μεγάλην πολιτικὴν καὶ στρατιωτικὴν ἐξουσίαν.

Καὶ ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, ἀνήκετε πλέον εἰς τοὺς συνεργάτας τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος. Γνωρίζομεν καὶ ἐκτιμῶμεν τὴν μέχρι σήμερον πολυσχιδῆ προσφοράν σας εἰς τὸ Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἔχετε ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐκκλησιαστικὴν συνείδησιν, εὐγένειαν καὶ εὐσέβειαν. Κατάγεσθε ἀπὸ τὴν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Γορτυνίας, τὴν εὐλογημένη πατρίδα μαρτύρων καὶ μεγάλων εὐρεγετῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀνθρώπων ὡς ἡ ὑμετέρα Εντιμολογιότης, φιλοθέων και φιλανθρώπων, πιστῶν εἰς τὰς Παραδόσεις, μὲ ἔνθεον πολιτισμόν, μὲ δύναμη ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ σύγχρονο πνεῦμα.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δίδει συνεχῶς καὶ εὐθαρσῶς τὴν θεοτερπῆ μαρτυρίαν του ἐνώπιον τῶν μεγάλων προκλήσεων τῶν καιρῶν, ανθρωπολογικῶν, ἠθικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν, οἰκολογικῶν, ἐπιστημονικῶν, πολιτισμικῶν. Εἰς τὸ πολυδιάστατον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καλοῦνται νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ συμβάλουν καὶ οἱ Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ὁ κάθεὶς κατὰ τὰ χαρίσματά του. Τιμῶμεν τοὺς ὀφφικιαλίους, παρακολουθούμεν μετ’ ἰδιαιτέρας στοργῆς τὸν «καλὸν ἀγώνα» των, συνεργαζόμεθα καὶ τοὺς ἐμπιστευόμεθα λίαν ὑπευθύνους ἀποστολάς. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι καὶ ὑμεῖς, Ἄρχων, θὰ ἀναδειχθῆτε ἄξιος τῆς κλήσεως τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Πατριάρχου Σας. Ἡ τιμὴ εἶναι ἀναγνώρισις γενομένης προσφορᾶς καὶ συγχρόνως ἐνδυνάμωσις πρὸς ἐπιτέλεσιν νέων ἔργων διακονίας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, καταστέφοντες κατὰ τὴν ἱερὰν καὶ χαρμόσυνον ταύτην στιγμήν, τὴν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα διὰ τῆς πατρικῆς καὶ πατριαρχικῆς Ἡμῶν εὐλογίας, καλωσορίζομεν εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου τὴν ἐρίτιμον σύζυγον ὑμῶν Μαρίναν καὶ ὅλην τὴν ἀξιότιμον συνοδείαν σας, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ πάντας ὑμᾶς τὴν ἄφθονον χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἀναστάντος ἐκ τάφου καὶ συναναστήσαντος «παγγενῆ τὸν Ἀδάμ» Χριστοῦ.

 

Καὶ πάλιν: Ἄξιος!

First Previous   Εμφάνισε 2 από 4 σελίδες   Next Last
επιστροφή